Informacje

Brak aktualnych ogłoszeń dla akcjonariuszy, wymaganych przez przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki.

Wezwanie do złożenia akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą Digital Virgo Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (‘Spółka’), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa.

A call to submit shares for their dematerialization

The Management Board of the company under the name Digital Virgo Polska Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (the ‘Company’), pursuant to Article 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798) calls on all Company shareholders to submit their share documents in order to dematerialize them. Share documents should be submitted at the Company’s headquarters at ul. Inflancka 4, 00-189 Warsaw.